نویسنده = صمد عبداللهی عابد
واژه‌ی «مجنون» در میزان نقد، واکاوی مجدد و تحلیل آراء اخیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 155-188

صمد عبداللهی عابد؛ ناصر حمزه پور؛ امیر مقدم متقی


گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 251-273

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبدالهی عابد


جستاری در مفهوم واژه‌ "مهد" در قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 279-267

محمدحسین نقی زاده؛ فیروز اصلانی؛ صمد عبداللهی عابد


جایگاه علی (ع) در تفسیر قرآن

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 171-148

صمد عبداللهی عابد؛ علی احمد ناصح


نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 188-159

صمد عبداللهی عابد؛ ام کلثوم رزمی