نویسنده = �������������� ���������� ��������
مستندات قرآنی قاعده لاضرر

دوره 5، شماره 9، فروردین 1397، صفحه 34-13

محمد ابراهیم نژاد