نویسنده = �������� ������������ ����������������
بررسی جنبه‌های معناشناسی مادّه «رغب» در قرآن کریم

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 161-139

محمدصالح شریف عسکری؛ مهدی شفائی