نویسنده = سید هادی میرمحمودی
مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 235-198

سید هادی میرمحمودی؛ سید رضا مودب