نویسنده = داود معماری
تعداد مقالات: 2
1. معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 244-217

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری


2. شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-88

آسیه سادات مرزانی؛ داود معماری