نویسنده = ���������������� ����������
واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 251-225

مهدی عبدالهی پور؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


نقد انگاره افسانه بودن داستان هاروت و ماروت

دوره 4، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 38-13

محمد علی رضایی اصفهانی؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی


بررسی مسئله تحریف عهد قدیم (تورات) از نگاه قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 164-141

محمدجواد نجفی؛ مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه کندی


مبانی تفسیری تفسیر آسان

دوره 3، شماره 6، دی 1395، صفحه 136-109

داود کمیجانی؛ مرتضی سازجینی


مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش‌های تطبیقی و تفسیر علمی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 209-177

سیدمحمد نقیب؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی


تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 197-172

حمید محمدی راد؛ مرتضی سازجینی؛ زین العابدین غفاری