نویسنده = �������� ������������ ��������
نقد و تحلیل انگاره گناهان اعتقادی پیامبران (ع) در قرآن

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 144-113

کاوس روحی برندق