نویسنده = �������������� ��������
روش‌های احتجاج در سوره مبارکه انعام

دوره 3، شماره 6، دی 1395، صفحه 190-159

دکتر محمد هادی یدالله پور؛ سمیه شوشتری