نویسنده = ���������� ���������� ��������
واکاوی آموزه‌ لعن در معارف اسلامی

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 140-123

قباد محمدی شیخی؛ ابوالحسن بختیاری