نویسنده = حجت علی نژاد
بررسی جوامع حدیثی فریقین در چگونگی پرداخت به احادیث تفسیری معصومان (ع)

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 127-150

حجت علی نژاد؛ سیدمحسن موسوی


بازخوانی پاداش اخروی مومنان در خوانش تفاسیر عصری

دوره 8، شماره 15، مرداد 1400، صفحه 170-151

حجت علی نژاد؛ محسن نورایی


نقش سیاق درتفسیرالمیزان(مطالعه موردی سوره بقره)

دوره 4، شماره 7، تیر 1396، صفحه 122-103

حجت علی نژاد؛ جواد فرامرزی