نویسنده = ������������ ��������������������
تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 46-13

سیدمحمدعلی ایازی؛ نجمه نجم