نویسنده = ������������������ ������
شبهه وارده بر آیه 94 سوره یونس از طرف یوسف حداد و نقد آن

دوره 4، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 87-64

نبی اله صدری فر؛ رجب اکبرزاده؛ محمد مولوی