نویسنده = �������������� �������� ����������
شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 4، شماره 8، اسفند 1396، صفحه 111-88

آسیه سادات مرزانی؛ داود معماری