نویسنده = �������������� ������ ���������� ��������������
بررسی تفسیر آیه 17 سوره احقاف با تأکید بر سبب نزول آیه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 29-13

محمدتقی اسماعیل پور معلم؛ بابک هادیان حیدری