نویسنده = ���������� �������������� ������
روش‌های شهید مطهری در تبیین مفردات قرآن

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 71-97

احد داوری چلقائی