نویسنده = ������������ ��������
بررسی جامعه‌سازی قرآن در بستر تاریخی نزول

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 154-125

رضا شکرانی؛ هادی سلیمی