نویسنده = محمدحسین نقی زاده
گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 251-273

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبدالهی عابد


جستاری در مفهوم واژه‌ "مهد" در قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 279-267

محمدحسین نقی زاده؛ فیروز اصلانی؛ صمد عبداللهی عابد