نویسنده = ������������ ��������
روش های تبلیغی کفار و منافقین در قرآن

دوره 7، شماره 13، فروردین 1399، صفحه 160-135

سمیه صیادی؛ طاهره محسنی