نویسنده = �������������� ��������
بازخوانی پاداش اخروی مومنان در خوانش تفاسیر عصری

دوره 8، شماره 15، مرداد 1400، صفحه 170-151

حجت علی نژاد؛ محسن نورایی