نویسنده = ������������ ������ �������� ������
بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 142-111

محمد جواد جاوری؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی