نویسنده = �������� �������� ��������
تاویل آیات ولایت در تفاسیر عرفانی اهل سنت

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 233-211

عبدالله غلامی؛ زهرا فتحی مجد