نویسنده = ���������� �������� ��������
جایگاه و اعتبار بطن در تفسیر از دیدگاه علامه جوادی آملی

دوره 8، شماره 15، مرداد 1400، صفحه 103-79

محمد شریفی؛ لیلا رمضان نیا