نویسنده = فتح اله نجارزادگان
تحلیل مقام صالحان و درخواست حضرت یوسف(ع) برای الحاق به آنها

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 151-175

رضیه فرهانیان؛ فتح اله نجارزادگان