نویسنده = ���������������� ��������
کمینه‏ گرایی / بیشینه‏ گرایی؛ شاخصی اثرگذار در روش تفسیری مفسران قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، اسفند 1400، صفحه 221-250

سجاد محمدفام؛ پریسا جلیل زاده باشبلاغ