کلیدواژه‌ها = تکرار
حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 176-145

علی مشتاق مهر؛ سید عبدالحمید حسینی زاده