کلیدواژه‌ها = مفسران
اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان

دوره 9، شماره 18، اسفند 1401، صفحه 123-153

علیرضا زکی زاده؛ محسن خوش‌فر؛ احترام سادات موسوی‌زاده


بررسی لوح محفوظ و کیفیت آن از منظر مفسران فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 47-78

زهره اخوان مقدم؛ ناهید شاهمیرانی


بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 227-249

علیرضا زکی زاده؛ فاطمه طائبی؛ داود اسماعیلی


بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 142-111

محمد جواد جاوری؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی


مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

دوره 2، شماره 4، مهر 1394، صفحه 235-198

سید هادی میرمحمودی؛ سید رضا مودب