کلیدواژه‌ها = ادله عقلی
معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 244-217

جلال مصطفایی اجلالیه؛ داود معماری