کلیدواژه‌ها = مقام محمود
تبیین مفهوم «مقام محمود» با بهره‌گیری از آیه 79 سوره اسراء

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 168-155

مینا شمخی؛ محمد جواد سامی؛ علیرضا خنشا