کلیدواژه‌ها = خشونت نامشروع
وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 83-57

کوثر حلال خور؛ ایرج گلجانی