موضوعات = علوم قرآن و تفسیر
بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 227-249

علیرضا زکی زاده؛ فاطمه طائبی؛ داود اسماعیلی


استهزاء الهی در آیة 15 بقرة از نظر مفسران فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 251-272

وجیهه شکرانی پور؛ محسن خوش فر


بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ و ویژگی‌های آن در المیزان و مجمع‌البیان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 273-296

رضا قلی زاده؛ محمد جواد توکلی خانیکی


واکاوی غرض اصلی سورۀ مبارکه معارج با تأکید بر نقش معادباوری در تربیت انسان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 297-328

سید فضل الله میرزینلی؛ حسین علوی مهر


کاربست قاعدۀ تفسیری سبب نزول در تفسیر تسنیم

دوره 9، شماره 17، شهریور 1401، صفحه 329-354

مریم ولایتی کبابیان؛ زهرا ارغیانی


بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 56-37

صفر نصیریان؛ سعید رسول زاده


وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 83-57

کوثر حلال خور؛ ایرج گلجانی


خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 109-85

رضوان حاجی شرفی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ زهرا خیراللهی


بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 142-111

محمد جواد جاوری؛ سید محمد علی ایازی؛ مهدی مهریزی


شبکه معنایی احباط در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 167-143

اعظم اسداللهی؛ داود معماری


تاویل آیات ولایت در تفاسیر عرفانی اهل سنت

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 233-211

عبدالله غلامی؛ زهرا فتحی مجد


«بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران!

دوره 7، شماره 14، مهر 1399، صفحه 309-287

غلامعلی زارع؛ عرفان گرزین؛ محمدمهدی زارع


بررسی تفسیر آیه 17 سوره احقاف با تأکید بر سبب نزول آیه

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 29-13

محمدتقی اسماعیل پور معلم؛ بابک هادیان حیدری


تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 61-31

ابراهیم اقبال؛ علی شریفی؛ فرزاد دهقانی


تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین

دوره 6، شماره 11، فروردین 1398، صفحه 88-63

سیدمحمدفردین جلالی؛ بهنام بهاری


بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص)

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 42-13

هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیل ساز؛ حسین خاکپور


رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 65-43

محمد شریفی؛ بابک هادیان حیدری


بررسی روش و گرایش تفسیری احسن الحدیث

دوره 5، شماره 10، مهر 1397، صفحه 89-67

طیبه اکران؛ طلعت حسنی بافرانی