دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. قرآن و ضرورت مطالعات میان رشته ای ( با تاکید برآیه 91 سوره حجر )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

امین فتحی


2. واکاوی شیوه‌های بینشی و فکری مدیریّت زمان در زندگی(با تکیه بر آیات و روایات)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

مجید حیدری فر؛ مرضیه محمدی آرام


4. بازکاوی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت پیرامون مصداق یابی "من دون الله" در آیه 194 سوره اعراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

نفیسه فقیهی مقدس؛ ریحانه مجتبائی رنانی


5. گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبداللهی عابد


6. تتبع سیر تدریجی آموزه تواضع در قرآن با تکیه بر ترتیب نزول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1400

الهام آقادوستی؛ مهدی مطیع