دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شرح فقراتی از دعای افتتاح قرآن با قرآن با تأکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22049/quran.2023.14599

امین فتحی


بازخوانی محدوده فقهی راهکار سوم آیه نشوز در صورت نشوز زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22049/quran.2023.14613

حسین بهرامی اقدم


کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22049/quran.2023.27341.1332

مرضیه عبدلی مسینان؛ مریم علیزاده؛ کلثوم رجبی


مأخذشناسی توصیفی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28547.1406

کاظم استادی


استعاره ی مفهومی «کلمات الهیاتی» منسوب به «واقعه ی بدر» در تفاسیر نخستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28581.1410

امین مددی؛ زهیر صیامیان


بررسی تفسیری آیه ی خمس با محوریت تحلیل مناظره ی امام رضا (ع) (برتری عترت بر امت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28885.1420

باب اله محمدی؛ کاظم امیدی


مبانی سهولت و صعوبت «فهم قرآن» با محوریت دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28766.1416

سید عبدالله اصفهانی


بررسی مبانی قرآنی «حیات طیبه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28945.1421

علی کریمپور قراملکی


کاربست سیره در تفسیر قرآن کریم، مطالعه‌ی موردی تفسیر روح‌المعانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28741.1414

فرشته تقی زاده چیمه؛ محمدرضا شاهرودی


زیرساخت‌های تفسیری ادبی سبک زیبایی‌شناسی سیدقطب در تفسیر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28797.1418

مجتبی مسعودی؛ احمد رضا نیکو کلام


رهیافتی معناشناسانه به مستضعفین و بازشناخت اجتماعی آن با تأکید بر تقابل‌های معنایی آن در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.29427.1439

محمدرضا پیرچراغ


نوآورانه‌های المیزان در تبیین ارتباط فاصله با محتوای آیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22049/quran.2024.28744.1415

علی اصغر آخوندی؛ محمد حسین مدنی