دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شرح فقرات دعای افتتاح قرآن با قرآن با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22049/quran.2023.14599

امین فتحی


بازخوانی محدوده فقهی راهکار سوم آیه نشوز در صورت نشوز زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22049/quran.2023.14613

حسین بهرامی اقدم


کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

10.22049/quran.2023.27341.1332

مرضیه عبدلی مسینان