نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نگاه وجودی به مسائل و مباحث فلسفی از حیث آن‌که وجود خود را در جهان منکشف، و چیزهای دیگر را نیز حاضر می‌کند در فلسفه غربی امری مستحدث و مربوط به اواخر قرون نوزده و بیست است که در قالب فلسفه وجودی تجلی کرده است؛ اما اگر با دقت به آن بنگریم، می‌بینیم که در سنت دینی چنین نگاهی، تاریخی چند هزار ساله دارد و در ادیان ابراهیمی سه‌گانه حضوری فعال و پویا دارد. به خصوص اگر به مسأله ترس آگاهی، ترس از دست‌دادن معصومیت از گناه، توبه و حضور وجودی در پیشگاه ربوبیت بنگریم. همه‌ مضامین در قصه‌ حضرت آدم ظهور و بروز  فعال‌تری دارد.
داستان حضرت آدم (ع) -‌ که تجسم جوهره‌ انسانیت است -‌ در جهان قبل از هبوط و قبل از انکشاف، وجود اصیل و تبدیل آن به وجود غیر اصیل تجلی می‌کند؛ اما در جهان پس از هبوط وجود غیر اصیل و چگونگی تبدیل آن به وجود اصیل به ما نشان داده می‌شود.
در این تلاش شده است تا وجود اصیل به معنای حضور در پیشگاه ربوبیت، چگونگی شکل‌گیری و تبدیل آن به غیر اصیل و طریقه دریافت مجدد وجود اصیل را نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم
 2.  نهج‌البلاغه، (1380)، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، قم، انتشارات لقمان.
 3.  آمدی، (1377)، غرر‌الحکم و درر‌الکلم، ترجمه سید‌هاشم محلاتی، چاپ اول، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 4. جوادی آملی عبدالله، (1387)، تسنیم تفسیر موضوعی قرآن، جلد سوم، چاپ چهارم، قم، مرکز نشر اسراء.
 5.  شیرازی صدرالدین محمد، (1389)، تفسیر القرآن الکریم،ج2، تصحیح تحقیق و مقدمه محسن جهان گیری، چاپ اول، تهران، بنیاد حمکت اسلامی صدرا.
 6.  طباطبایی محمد حسین، (1414)، المیزان فی تفسیرالقرآن، مجلد1-2 و 7-8، چاپ چهارم، قم، مؤسسه نشر الاسلامی.
 7. طبرسی ابوعلی فضل ابن حسن، (1386)، ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ج2، گروه ترجمه عربی، چاپ ششم مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
 8. ........................................................، (1406)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مجلد 1-2 و 3-4، چاپ اول، تهران، انتشارات ناصر خسرو.
 9. فروم اریک، (1381)، داشتن یا بودن، مترجم اکبر تبریزی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات فیروزه.
 10. فیض کاشانی محمد حسن، (1431)، تفسیر الصافی، مجلد اول، چاپ اول، قم، منشورات ذوی القربی.
 11.  کین سم، (1382)، گابریل مارسل، مترجم مصطفی ملکیان، چاپ اول، تهران، نشر نگاه معاصر.
 12. مک‌کواری جان، (1377)، فلسفه‌ی وجودی، مترجم محمدسعید حنایی کاشانی، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس.
 13.  مک‌کواری جان، (1382)، الهیات اگزیستانسیالیستی، مترجم مهدی دشت بزرگی، چاپ اول، قم، موسسه بوستان کتاب.
 14.  نراقی مولی مهدی، (1381)، جامع‌السعادات، جلد اول، مترجم جلال‌الدین مجتبوی، چاپ ششم، تهران، انتشارات حکمت.
 15.  وال ژان و ورنو روژه، (1372)، پدیدارشناسی و فلسفه‌‌های هست بودن، مترجم یحیی مهدوی، چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
 16. - پیتر کراوس، مرگ و مابعه‌الطبیعه، ارغنون، شماره (26 و 27، 1388، صص 273- 293).
 17. مارتین هایدگر، دا- زاین و زمانمندی، ارغنون، شماره (26 و 27، 1388: 236-272).