نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

خداوند متعال، پیامبران (علیهم­السلام) را برای هدایت و رستگاری مردم فرستاده است. آنان همواره در این راه با مشکلات و سختی­های فراوانی روبرو بوده­اند. این بزرگواران در طول مسیر با خطرات و تهدیدهایی مانند اخراج از وطن، محاصره و تهدید به قتل مواجه گشته­اند. پژوهش حاضر کوشیده است با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی داستان­های قرآنی و بهره‌گیری از تفاسیر مختلف، ضمن گونه‌شناسی سختی‌هایی که پیامبران (علیهم‌السلام) متحمل شده­اند، به ذکر نمونه‌هایی از هریک در خلال داستان­های قرآنی بپردازند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد پیامبران با سختی‌هایی مثل اخراج از وطن، محاصره و تهدید به قتل روبرو بوده‌اند. نیز پیامبر گرامی اسلام (ص) بیشترین سختی را در راه هدایت مردم متحمل شده­اند. ایشان در این مسیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده و همواره از جانب کفار و مشرکان به قتل تهدید شده و رنج­ها و مصیبت­های زیادی متحمل گشته­اند امّا با توکل بر خداوند متعال و صبر و استقامت، از این مسیر طاقت‌فرسا گذشته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. قرآن کریم.
 2. ابن­عاشور، محمد طاهر؛ (1420)، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت: موسسة التاریخ العربی.
 3. ابن­کثیر، اسماعیل بن عمر؛ (1407) تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالمعرفة.
 4. ابن­منظور، محمد بن مکرم؛ (1405)، لسان­العرب، بیروت: دار‌احیاء التراث العربی.
 5. ابن­هشام؛ (بی­تا)، السیرة النبویة، تصحیح ابراهیم الأبیاری و همکاران، بیروت: دارالمعرفة.
 6. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ (2009)، صحیح بخاری، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 7. ترمذی، محمد بن عیسی؛ (2002)، سنن ترمذی، الجامع الصحیح، بیروت: دارالمعرفة.
 8. الجزائری، ابوبکر جابر؛ (1994)، أیسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، مدینه: مکتبة العلوم و الحکم.
 9. خالدی، صلاح عبدالفتاح؛ (1428)، القصص القرآنی: عرض وقائع و تحلیل أحداث، دمشق: دارالقلم.
 10. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ (1412)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم.
 11. زمخشری، ابو القاسم جارالله محمود بن عمر؛ (1318)، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاوئل، قاهره: بولاق.
 12. شوکانی، محمد بن علی؛ (1418)، فتح القدیر الجامع بین فتی الروایة و الدرایة من علم التفسیر، با تصحیح سمیر خالد رجب، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 13. الشامی، محمد بن یوسف الصالحی؛ (1422)، سبل الهدی و الرشاد و فی سیرة خیر العباد، با مقدمه و شرح عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 14. طباطبایی، سید محمدحسین؛ (بی‌تا)، تفسیر المیزان، قم: منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة.
 15. عبدالباقی، محمد فؤاد؛ (1425)، معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، قم: نوید اسلام.
 16. عسکری، ابوهلال؛ (1410)، فروق اللغویة، قم: مکتبة بصیرتی.
 17. الواقدی، محمد بن عمر بن واقد؛ (بی­تا)، المغازی، تحقیق مارسدن جونز، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.