مستندات قرآنی قاعده لاضرر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

چکیده

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای نو پیدایی در جهان پیش آمده است که نسل حاضر را به لحاظ تعاملات فردی و اجتماعی متاثر از آثار سوء زیانبار خود ساخته است؛ بخصوص در دنیای صنعتی فعلی ،مقوله‌ی خسارت و ضرر و اضرار ،گونه های متفاوتی به خود گرفته و اشکال و انواع گوناگونی را به وجود آورده است؛ بطوری که آرامش روحی و روانی، و همچنین امنیت اقتصادی و اعتباری افراد را مورد تهدید جدی قرار داده است. بی شک ظهور پدیده‌های تازه، ایجاب می‌کند که راه حل‌های متناسب، با در نظر گرفتن شرایط موجود، از منظر فقه اسلامی ارائه گردد. در این میان، پرداختن به بحث ضرر و ضرار و سببیت آن برای ضمان و حل مشکلات در تمامی عرصه ها ،نقش مهم و به سزایی خواهد داشت.

هرچند در خصوص قاعده لاضرر، بحث های مفصلی صورت گرفته است؛ به طوری که حاصل آن، بیش از صد کتاب و مقاله می‌باشد؛ ولی قریب به اتفاق آنها مستندات قاعده را از روایات گرفته‌اند. در این نوشتار برآنیم که قاعده«لا ضرر» را از منظر آیات الهی مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا چنانکه ملاحظه خواهد شد، صرف نظر از روایات قوی ومتقن، خود آیات الهی به تنهایی، دلالت قاعده را در تمامی زمینه‌ها، به‌طور مستدل و کاربردی، به اثبات می‌رساند.

واژگان کلیدی : ضرر-ضرار- تفویت منفعت – ضمان – قرآن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Koranic documents base for damage

نویسنده [English]

  • mohammad ebrahimnejhad
چکیده [English]

1097/5000

Abstract

In the present day, new problems and requirements have come to the fore in the world that have created the present generation in terms of individual and social interactions caused by its harmful effects, especially in the current industrial world, the category of damages and harm, species It has created a variety of forms and varieties, which put men and women at risk of mental health, as well as the economic and credit security of individuals. Undoubtedly, the emergence of new phenomena requires that appropriate solutions, taking into account the existing conditions, be presented from the perspective of Islamic jurisprudence. In the meantime, paying attention to the problem of disadvantage and its motivation to guarantee and solve problems in all fields will play an important role.

However, there has been some detailed debate about the rule of law, which results in more than 100 books and essays, but most of them have taken standard documentation from narratives. In this paper, we are going to examine the rule of "la harm" from the perspective of the divine verses, because, as you will see, regardless of the strong and fortuitous traditions, the divine verses alone, reasonably signify the rule in all fields. And functional, proves.

Key Words: Loss-Draw-Exploitation of benefit-Guaranty-Qur'an

کلیدواژه‌ها [English]

  • Loss
  • Draw
  • Exploitation of benefit
  • Guaranty
  • Qur'an