تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، گروه مدیریت دانشگاه پیام نورتهران جنوب

2 استادیار علوم قرآن و حدیث، گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران جنوب

3 استادیار علوم قرآن و حدیث، گروه مدیریت دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

4 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

تفسیرصافی از تفاسیر روایی با رویکرد تأویلی است. فیض کاشانی در این تفسیر، علاوه برگزینش ونقل روایات تفسیری از برخی منابع شیعه، براساس مبانی خود به فهم و نقد این روایات نیز پرداخته، که مبانی فقه الحدیثی او در مقدمه برخی از کتابهایش موجود است. مهمترین این مبانی عبارت از لزوم موافقت حدیث با محکمات قرآن، سنّت ثابت و روایات معصومان(ع) در کتب شیعه است. سایر مبانی او عبارتند از: عقیده به لزوم کاربرد عقل درتأیید وجمع روایات، توجه به سبب صدور و نقش زمان و مخاطب درحدیث، توجه به اختلاف فهم مخاطبان ، لزوم استفاده ازعلوم ادبی ، عقیده به عدم وجود تعارض واقعی میان روایات معصومان(ع) و لزوم رفع تنافی در صورت وجود تعارض ظاهری، رجوع به مرجّحات منصوصه هنگام تعارض اخبار، و به تأویل بردن روایات به منظور ایجاد وفاق بین آنها. البته برخی از این تأویلات، نیازمند تأمل است. در این تحقیق، مبانی فقه الحدیثی فیض در روایات تفسیری صافی بررسی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fayz-e-Kashani's interpretive interpretations in al-Safi (Hadithology)

نویسندگان [English]

  • nafiseh kowsarinia 1
  • mahin sharifi 2
  • rahmatollah abdollahzadeh 3
  • abdolhadi feghhizadeh 4
1 department of management, payamenoor university,tehran south.
2 department of management, payame noor university, tehran south.
3 department of management,payame noor university,iran.
4 faculty of theology, tehran university.
چکیده [English]

Alsafi is a narrative interpretation with an interpretive approach. In this interpretation, in addition to selecting and quoting narrative traditions from some Shi'a sources, Fayz-e-Kashani has also understood and criticized these narrations based on his Fiqh al-Hadith foundations that are in the preface of some of his books. The most important of these bases is the necessity of harmony between hadith and the Qur'anic tone, the fixed tradition, and the traditions of the infallibles (AS) in the Shi'a books. His other bases are: belief in the necessity of using wisedom in the determination and collection of narrations; attention to the issue and role of time and audience in the hadith; attention to the difference in perception of the audience; the necessity of using literary knowledge; belief in the absence of real conflict between the traditions of the infallibles (AS) and The need to eliminate disparities in the face of apparent conflict; reference to the stated priorities(Morajjahat-e-Mansuseh) when conflicting news; and to interpret the narrations in order to reconcile them. Of course, some of these interpretations need to be reviewed. In this research, the Fiqh al-Hadith foundations of Fayz-e- Kashani are examined in the narratives of Safi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretative Narratives
  • Basics
  • Fiqh al-Hadith
  • Fayz-e- Kashani
  • Interpretation of Alsafi