بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن‌ و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

دعوت توحیدی تمامی انبیاء با انواع دشمنی‌های زبانی همراه بوده که طرح شبهات مختلف را می‌توان یکی از اساسی‌ترین آنها برشمرد؛ شبهه تضاد بشر بودن انبیاء با رسالت و به دنبال آن تکذیب ارتباط آنان با خداوند از فراگیرترین شبهات نسبت به بسیاری انبیاء بوده است؛ تحلیل آیات قرآن نشان می‌دهد شبهه بشر بودن نسبت به پیامبر زیربنایی ترین شبهه است و سایر اتهامات متفرع از همین شبهه هستند؛ امروزه نیز شبهات و اتهامات زیادی در قالب بحث‌های علمی نسبت به پیامبر اسلام مطرح می‌شود که ریشه در همین شبهه دارد. قرآن شبهه بشر بودن را نسبت به سایر انبیاء به صورت عام و نسبت به پیامبر اسلام به صورت خاص بیان می‌کند؛ واکاوی آیات نشان می‌دهد که کفر، عناد و لجبازی، جهل نسبت به مراتب وجودی انسان از مهمترین انگیزه‌های مخالفان و مطرح‌کنندگان شبهه است؛ پاسخ‌های قرآن نیز نخست علمی– اقناعی است؛ اما از آن رو که مخالفان عموماً مشکل علمی ندارند در مرحله بعد با تهدید مخالفان و تسلای پیامبر همراه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Textual Analysis of The Prophet’s Opponents’ Suspicion of His Being a Human

نویسندگان [English]

  • Hadi Zeini Malekabad 1
  • Nosrat Nilsaz 2
  • Hossein Khakpor 3
1 Assistant Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, ,Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor of the Department of Quran and Hadith Sciences, Faculty of Theology, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

The invitation to monotheism of all prophets has been accompanied by a variety of verbal hostilities, the most fundamental of which have been the various suspicions. The suspicion of the contradiction of the prophets' humanity with their mission and the subsequent rejection of their relationship with God has been the most pervasive doubts against many prophets. The analysis of the verses of the Qur'an shows that the suspicion of the Prophet’s being a human is the most fundamental one and the other accusations are its branches and results. Today, there are many doubts and accusations in the form of scientific discussions concerning the Prophet of Islam, which are rooted in this doubt. The Qur'an expresses the suspicion of humanity in general in relation to other Prophets and in particular in relation to the holy prophets of Islam. The investigation of the verses of Qur'an shows that disbelief, hostility, stubbornness and the ignorance of the human existential levels are among the most important motivations of the opponents and the ones who cast suspicions. Qur'an's answers are, first of all, scientific-persuasive, but because opponents generally do not care about science, in the next stage, the answers are threatening the opponents and consoling the Prophet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspicion
  • Prophets
  • Being human
  • the Holy Prophet (peace be upon him)
  • Qur'an