تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه برخی مستبصرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

چکیده

تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه مستبصرین
سیل عظیم گروندگان به تشیع، محققین را واداشت تا به بررسی مهم ترین دلایل ایشان بپردازند که در اصطلاح به آنان مستبصر می گویند. مستبصر کسی است که از سایر ادیان و فرق به مذهب شیعه روی آورده و با عنایت خداوند و اهل بیت(ع)، چشمش به سوی حقیقت بینا شده باشد.آنها در کتب خویش که پس از استبصار تألیف کرده اند به آیات و روایاتی که زمینه ساز گرایش آنها به تشیع شده، استنادکرده اند. این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مهم ترین استناد های قرآنی مستبصران می پردازد. بررسی ها نشان می دهد علاوه بر روایات، آیات ولایت، تطهیر، اکمال دین، صلوات، مودت، مباهله، خیرالبریه و... مهم ترین نقش را در استبصارآنها داشته است.واژگان کلیدی: مستبصران، تشیع، ادله قرآنی، اهل بیت، امام علی(ع).
واژگان کلیدی: مستبصران، تشیع، ادله قرآنی، اهل بیت، امام علی(ع).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Quranic verses dealing with guardianship (Wilāya) of Ahl-al-Bayt according to Mustabsirin

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Rabeanataj 1
  • Fateme Qorbani 2
1 Professor of Theology and Quran and Hadith, University of Mazandaran
2 Ph.D.student of Theology and Quran and Hadith, University of Mazandaran
چکیده [English]

The increasing tendency towards Islam and the Shi'i school in the world has led the researchers to study the most important reasons of thebelievers in Shi’ism which are referred to as the Mustabsir. The Mustabsiris one who has converted to Shi’ismfrom other religious sects and schools and with the guidance of Allah and the Ahl-al-Bayt (AS) his eyes opened to the truth. In their books written after Estibsar, the Mustabsirin refer to some verses of Qur’an and traditions of the ahl-al-Baytwhich have led them to Shi’ism. It is noteworthy that the vast majority of Mustabsirinhad a high scientific status and influence and their convert to Shi’ism and the expression of their arguments in their books had an effective promotional role for theschool of Ahl-al-Bayt. Among these people are Dr. Mohammad Tijani Tunisi, Mohammad Amin Anataki, Mohammad Sharif Zahedi etc. whose books after their Estibsar have been amotivation for others to convert to Shi’ism. This paper uses a descriptive-analytical method and using library resources to investigate the most important Qur'anic references of Mustabsirin. Studies show that in addition to narrations, the verses includingVelayat, Tathir, Ikmal Din, salavat, Mavaddat, Mobahele, Khayrolbaryah etc. have played an important role in their Istibsar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mustabsirin
  • Shi’ism
  • Quranic reasons
  • Ahl-al-Bayt
  • Imam Ali (AS)