روش شناسی تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد مقدس

2 کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن کریم، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرس

چکیده

از جمله مباحثی که در عصر کنونی مورد توجه پژوهشگران حوزه های قرآنی قرار گرفته است، روش شناسی تفسیر قرآن کریم می باشد. این اهمیت و توجه به ابعاد مختلف روش شناسی تفسیر از آن جهت می باشد که باعث دستیابی به روش صحیح تفسیر قرآن کریم می شود. همچنین زمینه را برای طبقه بندی تفاسیر بر مبنای معیارهای روش شناسی فراهم و الزامات روش شناسی تفاسیر را بیشتر روشن می کند.
یکی از تفاسیر قابل توجه و مهم در قرن هشتم هجری، تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل، معروف به تفسیر حداد یمنی می‌باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و همچنین گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، سعی شده است تا روش ها و گرایش‌ های تفسیری این مفسر مورد مداقه قرار گیرد. لذا در بررسی این تفسیر و با توجه به این که روش مفسر، بهره‌گیری از روش های نقلی، عقلی، و اجتهادی همراه با گرایش های لغوی، کلامی و فقهی در تفسیر است، این نتیجه حاصل شد که روش تفسیری ایشان، روشی نسبتاً جامع در تفسیر قرآن کریم می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Interpretation Methodology of Kashf al-Tanzil fi Tahghigh al-Mabahāhith and al-Ta'awil

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Norouzi 1
  • Seyyed Abolghasem Mousavi 2
1 Assistant Professor at University of Qur'anic Sciecnes
2 MA of Qur'an and Hadith, University of Qur'anic Sciecnes
چکیده [English]

One of the issues that recently has been considered by the scholars of the Qur'anic sciences is the interpretation methodology of the Holy Qur'an. As it leads to the correct interpretation of the Holy Qur'an, the various aspects of interpretation methodology is important. It also provides a ground for classification of interpretations based on their methodologies, and clarifies the requirements for the methodology of interpretations.
One of the most remarkable interpretations in the eighth century is the interpretation of Kashf al-Tanzil fi Tahghigh al-Mabahāhith and al-Ta'awil, known as "Haddad Yemeni’s interpretation". Using descriptive-analytical method, as well as collecting materials with library method, it has been attempted in this research to examine the interpretative approaches and tendencies of this interpreter. Therefore, in studying this interpretation, and considering that the interpreter's method is to use the narrative, rational and ijtihadi methods along with the lexical, theological and jurisprudential tendencies in the interpretation, it was concluded that his interpretation method is a relatively comprehensive interpretation of the Holy Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology Kashf al-Tanzil fi Tahghigh al-Mabahāhith and al-Ta'awil
  • Abu Bakr Haddad Yemeni
  • Comprehensive interpretation