تطور تاریخی تفسیر در یمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم قرآن و حدیث (پردیس تهران)

چکیده

یمن از دیرباز دارای موقعیت مهم جغرافیایی و تاریخی بوده است ؛ یمن یکی از اولین سرزمین هایی است که مردم آن مسلمان شده اند ؛ می توان گفت از ابتدایی ترین امور در مسیر ِ مسلمان شدن ، آشنایی با قرآن و در مرحله بعد آگاهی از تفسیر آیات الهی است. این پژوهش بر آنست تا به این سوال پاسخ دهد که سیر تطور تاریخی تفسیر در یمن چگونه بوده است ؟در پژوهش حاضر به مطالبی همچون جایگاه تاریخی یمن و نحوه ورود اسلام به این سرزمین پرداخته شده است . سپس سیر تاریخی تفسیر قرآن در ادوار مختلفی همچون دوران نبی اکرم (ص) ، دوران صحابه ، زمان تابعین و بعد از آن یعنی دوران تبع تابعین و همچنین ادوار پس از آن تا دوران متاخر به تفکیک مورد دقت و بررسی واقع شده است . در پایان نیز برخی از مهمترین تالیفات تفسیری یمن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A historic way of life in Yemen

نویسنده [English]

  • azadeh abbasi
assistant professor
چکیده [English]

Yemen has long been an important geographic and historical location; Yemen is one of the first territories where Muslims have become; it can be said that from the earliest point on the Muslim path, familiarity with the Qur'an, and then the awareness of the interpretation of the verses Divine In the present research, we have discussed issues such as the historical place of Yemen and how Islam has entered Islam. Then, the historical course of the Qur'anic interpretation was studied in different periods such as the time of the prophet , the time of the Companions, the time of the followers, and then the period of the followers of the followers, as well as the period after that, has been carefully and carefully analyzed until recently. In the end, some of Yemeni's most important commentary compilations have also been examined. This research seeks to answer the question of how the historical evolution of interpretation in Yemen has been ?

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Yemen"
  • "Quranic Interpretation"
  • "History of Interpretation"
  • "Commentary in Yemen"

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 26 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397