شیوه‌ی گفتمان‌سازی قرآن و سنت در ارتباط با تکریم شخصیت زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

دین اسلام در شرایطی ظهور کرد که مصادف بود، با واقعیت‌های تلخِ بسیاری در زندگی و اندیشه بشری که زیرپاگذاشتن حرمت، کرامت و ارزش‌های وجودی زن، بارزترین آن‌ها بود. قرآن کریم و اقدامات پیامبر اکرم (ص)، نشان از احیای کرامت زن و ایجاد اندیشه‌های جدید در باور مردم نسبت به شخصیت زنان دارد.
موفقیت در جایگزینی گفتمان جدید نسبت به دیدگاه رایج، کار ساده‌ای نبوده و نشان از حرکتی برنامه‌ریزی شده و مستمر دارد. بی‌شک بررسی تاریخی اقدامات قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) در این راستا می‌تواند ما را به الگویی جامع برای حرکت‌های بعدی و گفتمان‎‌سازی‌های جدید در حوزه‌های دیگر، رهنمون سازد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در ارتباط با موضوع زنان، قرآن کریم و سنت پیامبر گام‌به‌گام و به فراخور شرایط موجود، پیش رفته و با طی مراحل پنج‌گانه‌ای به این مهم دست یافته‌اند. این مراحل شامل موارد زیر است: 1- مرحله تشخیص و مسئله شناسی موضوع که یکی از اساسی‌ترین بخش‌ها برای حل هر مشکلی است. 2- مرحله تبیین مسئله 3- مرحله تبلیغ گفتمان جدید 4- مرحله تثبیت گفتمان جدید که به تحکیم جایگاه اندیشه جدید در ذهن و باور مردم می‌پردازد و یکی از عناصر اصلی آن، تکرار در بستر زمان است. 5- مرحله تعمیق و رفتارسازی که به ایجاد قوانینی در راستای احیای حقوق زنان و وارد ساختن گفتمان جدید در رفتار وعمل می‎‌پردازد.
نزول آیات متعدد در قرآن و صدور احادیث فراوان از معصومین نحوه این گفتمان سازی را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

شیوه‌ی گفتمان‌سازی قرآن و سنت در ارتباط با تکریم شخصیت زنان

نویسنده [English]

  • fatemeh miriagdam 2
2 Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Islam appeared in a situation that coincided with many bitter realities in human’s life and thought that undermine the respect, dignity and existential value of women, was more prominent. Inevitably this field should be the focus of only the most important axis of Quran and prophet’s actions. The Quran and prophet’s action indicates the revival of women’s dignity and create new thoughts on people’s belief in women’s personality.
The success in replacing the new discourse with the common view was not easy and showing a planned and continuous move. The move by the historical review of the acts of the Quran and the tradition of the prophet in this field could have guided us to a comprehensive moves and new discourses in other areas.

In connection with the issue of women the surveys show The Quran and Prophet's tradition proceeded step by step and handle it in five steps.1- Diagnosis and Problemology that is one of the most basic steps to solve the problem. 2- Explaining the issue which deals in detail with the topic. 3- New Discourse Promotion which After criticizing the popular viewpoint, propagates a new discourse and uses elements such as stimulation of emotion. 4- The establishment of a new discourse that consolidates the position of a new perspective on people's beliefs.5- Deepening and Behavioral, which seeks to establish laws to revitalize

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • Discourse
  • Quran and sunnah

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 29 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397