تبارشناسی جاهلیت از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علوم پزشکی بابل

چکیده

اهلیت یکی از مفاهیم کلیدی در شناخت دقیق عصر پیش از اسلام و بازشناسی خاستگاه آن در عصر خلفا در تاریخ سیاسی اسلام است.
نوشتار حاضر بعد از معناشناسی، جاهلیت، در قرآن و نهج البلاغه بر آن است تا مؤلفه های جاهلیت، درقرآن کریم و نهج البلاغه را ارائه نماید. اگرچه انگاره اندیشمندان در معناشناسی جاهلیت بر آن است که بر فرهنگ خاصی اطلاق می شود اما مؤلفه های جاهلیت در قبل از اسلام با بعد از آن می تواند متمایز و متفاوت بوده باشد، بدین سبب نگارش حاضر تلاش دارد تا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه به بررسی مفاهیم و مولفه های جاهلیت و تبیین زمینه ها و خاستگاه آن بپردازد. تأکید امام علی (ع) بر بازگشت اندیشه ها و رفتارهایی که حاکی از جاهلیت بعد از رحلت جاسوز پیامبر اکرم (ص) و قبل از بدست گرفتن قدرت توسط آن حضرت (ع) دارد و نشانه های (نمادها و نمودها) آن بر اهمیت این نوشتار دلالت دارد.
رواج تعصبات کور قومی و قبیله ای، دوری از اندیشه حقیقت طلبانه و حق مدارانه، شخصیت زدگی و دنیا طلبی ، ظلم و ستم، خرافه گرایی، ظاهر پرستی و زهد فروشی، فراموشی اخلاق در رفتار سیاست مداران و حضور داستان گویان و قصه سرایان در عرصه اندیشه سازان ، مؤلفه ها و نمودها و نماد های جاهلیت در جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genealogy ignorance of Quran and Nahj

نویسنده [English]

  • mohammad hadi yadollahpour
Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Ignorance is one of the key concepts in the understanding and recognition of the pre-Islamic era in the political history of Islam has its origins in the era of the caliphs.
Paper after semantics, ignorance, the ignorance of the Quran and Nahj is to components, Holy Quran and Nahj provide. Although the idea thinkers in ignorance of it is semantics refers to a specific culture The components of ignorance before Islam and after it can be distinct, because writing tries to the Quran and Nahj to the concepts and components of ignorance and explain the context and the origin of it. The emphasis of Imam Ali (AS) on the return of thoughts and behaviors that indicate ignorance Jasvz after the death of the Prophet (PBUH) and before the assumption of power by the Prophet (PBUH) and signs (symbols and appearances) on the importance of the This article implies. Common ethnic and tribal prejudices blind, away from the idea of truth-seeking and truth-oriented, removing characters and world politics, oppression, superstitious, formalism and snuffle, forgetting ethics in the behavior of politicians and the story and the narrative in Guyana arena opinion makers, components and manifestations and symbol of ignorance in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Nahj
  • ignorance
  • semantics
  • genealogy

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
  • تاریخ دریافت: 11 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397