الگوی معرفت شناسی مفهوم صبردر تربیت فرزندان با استناد آیه 132 طه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری علوم قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 موسسه آموزش عالی آژادانا

چکیده

خانواده سنگ بنای اجتماع است و اگر خانواده سالم و متعالی باشند می‌توان به داشتن جامعه‌ای مستحکم و استوار، امیدوار بود. والدین می‌توانند با تعمیق اندیشه‌های صحیح و الهی از روش و تکنیک متناسب با سن فرزندان استفاده و آنها را انسان، نمونه و وارسته تربیت نمایند. بدیهی است که نقش صبر بعنوان یک اصل در تمامی این شیوه‌ها و تعالیم تربیتی نقش برجسته و والا داشته، می توان آنرا کلید طلایی تربیت نامید. نتایج بررسی روان شناسانه با محور قرآنی (132 طه ) نشان می‌دهد مفهوم گسترده اصطبر به معنی صبر، با استمرارصفاتی چون شکیبایی، مراقبت آگاهانه، برنامه‌ریزی متناسب کلید تربیت فرزندان خواهد بود. این مقاله به روش استنادی و به شیوه کتابخانه صورت گرفته، تقریب مطالب روان‌شناسی با محوریت آیات قرآن تحلیل و روایی مطالب بانگرشی کلامی تنظیم شده است. نتایج نشان می دهد که صبر به عنوان کلید طلایی می تواند در امر تربیت فرزندان کارایی فراوانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Pattern of the Conception of the Pedagogy of Children by Verse 132 Taha

نویسندگان [English]

 • ali matouri 1
 • ali reza khonsa 2
 • mohammad javad sami 3
1 ahwaz univercity
2 ahwaz univercity
3 apadana univercity of shiraz
چکیده [English]

The family is the cornerstone of society, and if a healthy and transcendent family is to be found, one can hope for a solid and stable society. Parents can use their age-appropriate methods and techniques by deepening their true and divine thoughts and make them human, exemplary and dependent. Obviously the role of patience as a principle has played a prominent and prominent role in all of these educational practices and can be called the golden key to education. The results of the psychological study of the Qur'anic axis (132 tahs) indicate that the broad concept of patience means patience, with patience such as patience, conscious care, proportional planning being the key to children's education. This article is based on a citation-based library method. The approach of psychology is based on the verses of the Quran.The results show that patience as a golden key can be effective in raising children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • education
 • psychology
 • patience
 • adolescence

دوره 6، شماره 11
بهار و تابستان 1398
صفحه 0-0
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1397