بررسی تفسیر آیه 17 سوره احقاف با تأکید بر سبب نزول آیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران.

چکیده

آیه‌ی 17 سوره‌ی احقاف از آن‌گونه آیاتی است که پیرامون سبب نزول آن دیدگاه‌های متفاوت در میان مفسران فریقین مطرح‌شده است. گروهی از مفسران فریقین بر این باورند که سبب نزول آیه، عبدالرحمن بن ابی بکر است که به پدر و مادرش اُف گفت؛ اما گروه دیگر از مفسران فریقین این نگرش را پذیرا نشده‌اند و سبب نزول آیه را شخص دیگری دانسته‌اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی سبب نزول و تفاوت رأی در سبب نزول و شخصیت مد نظر آیه را در تفاسیر فریقین بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه آن دسته از مفسران فریقین که سبب نزول آیه‌ی 17 سوره‌ی احقاف را عبدالرحمن بن ابی بکر دانسته‌اند، ناظر بر روایت جابر و مروان بن حکم است؛ اما این روایات دارای اشکالات فراوانی است تا آنجا که روایت اهل سنت -مستند بر سخن مروان بن حکم- برای آنکه با سخنان عایشه در تعارض است از صحت خارج می‌شود؛ ازاین‌رو، شماری از مفسران فریقین سبب نزول آیه‌ی 17 سوره‌ی احقاف را گروهی از کافران بیان کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات