نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الاهیات، ادبیات، شهید مدنی آذربایجان،تبریز، ایران

2 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

نوشتار حاضر با عنوان " گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم" گونه‌های تحریف در ادیان پیش از اسلام را با روش تحلیلی، و استنباطی و با بهره‌گیری از آراء مفسران به دست آورده و سپس انگیزه‌ی تحریف ادیان مختلف توسط تحریف‌کنندگان را از دیدگاه قرآن کریم به دست آورده است. همچنین گامی بر برقراری تناسب تطابق بین گونه‌های تحریف با انگیزه‌های موجود برای تحریف ادیان، به عمل آمده است. هدف پژوهش حاضر آن است که مخاطب را هر چه بیشتر در شناخت موقعیت‌ها و گونه‌ها و عوامل تحریف، یاری کرده و از رهرو آن، راه تشخیص حقیقت‌های دینی عصر خود از انحرافات دینی را بر وی هموار سازد. همچنین، شناخت عوامل و ریشه‌های تحریف، می‌تواند جامعه را هرچه بیشتر در شناخت انحرافات دینی روز و مبارزه با آن، یاری نماید. بر طبق یافته‌های پژوهش حاضر، " کتمان و انکار"، "تلبیس حق و باطل"، "تغییر معنا و مفهوم"، و "بدعت دینی" چهار گونه‌ی تحریف است که در حقائق دینی روی می‌دهد. همچنین، از منظر قرآن کریم، به دست آوردن منافع دنیوی و حفظ منافع موجود که دین با آن مخالف است، دو انگیزه‌ای است که اشخاص را به تحریف دین وا می‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات