بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری پردیس فارابی دانشگاه تهران و مدرس دانشکده علوم قرآنی مراغه،

2 دانش آموخته کارشناسی علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم قرآنی مراغه،

چکیده

دین یهود به پیشوایی حضرت موسی(ع)، از جمله ادیان قدیمی و پر سابقه است و وقایع مهمی در تاریخ این قوم در گذشته اتفاق افتاده و یا طبق پیش گویی ها، در آینده اتفاق خواهد افتاد. یکی از مسائل مهم در بررسی دین یهود و ملت آن، توجه به پیش گویی ها درباره عاقبت این قوم است. در مقاله حاضر، به دنبال آنییم تا سرانجام قوم یهود را طبق پیش گویی های که در کتاب های خودشان است و نیز مقایسه این پیش گویی ها با پیش گویی های قرآن که در بسیاری موارد، صد و هشتاد درجه متفاوت از هم اند، به این مسئله در آینده پژوهی برسیم که سرانجام حقیقی این قوم چگونه خواهد بود؟ آیا این سرانجام، آن گونه که خودشان می پندارند به سوی سعادت خواهد بود و سرانجام، به قدرت بیشترشان منجر می شود و یا آن گونه که قرآن پیش گویی کرده، ذلت و تیره بختی در انتظار آن هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات