بررسی‌آیة 11 سورة غافر و ارتباط آن با بحث‌رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن، دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد .

چکیده

مفسرینی از شیعه با توجه به روایات رسیده در ذیل یازدهمین آیة سورة غافر، تعبیر دو مرگ و زندگیموجود در آیه را مربوط به بحثرجعت می‌دانند؛رجعت را از وعده‌های‌الهی خداوند دانسته‌اند که به واسطۀ آن ذات باری‌تعالی، در هنگام ظهور حضرت‌مهدی علیه‌السلام، گروهی از مردگان را به همان صورتی‌که بودند به دنیا بر‌می‌گرداند تا گروهی عزیز و گروهی را ذلیل‌کند؛ به تبع آن حق‌مظلوم را از ظالم باز‌ستاند. با توجه به اختلاف نظرات‌تفسیری راجع به اختصاص بحث رجعت در آیة 11 سورة غافر، به دنبال شفاف‌سازی اختصاص مرگ‌های دو‌گانه مربوط به کفار؛ به روش توصیفی و تحلیلِ سیاقی، مفهوم صحیح این آیهبر اساس پاسخگویی به شبهات موجود بررسی می‌گردد. با وجود قرائن سیاقی از آیه و اخبار‌آحاد در روایات‌رسیده در بحث‌رجعت ذیل آیة مورد نظر، این آیه مربوط به عموم‌کفار است و نمی‌تواند مربوط به کفار در زمان‌رجعت باشد؛ اما با مقایسة مشخصات‌کفار در زمان‌رجعت و مشخصات‌کفار در سوره‌های هم‌سیاق با سورة غافر(حوامیم) مشخص‌می‌شود که: این افراد در کفر‌محض هستند و عذاب‌الهی از آنها برداشته‌نمی‌شود؛ بنابراین با مشخصات کفار در زمان‌رجعت مطابقت دارد و می‌تواند به استناد سیاقی، منظور از دو بار میراندن و زنده کردن کفار، دو بار عذاب‌الهی برای آنان است

کلیدواژه‌ها

موضوعات