نمایه نویسندگان

آ

 • آباده، سکینه قرآن و چرایی عذاب الهی [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 141-170]
 • آقادوستی، الهام تتبع سیر تدریجی آموزه تواضع در قرآن با تکیه بر ترتیب نزول [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 245-217]

ا

 • ابراهیم نژاد، محمد مستندات قرآنی قاعده لاضرر [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 34-13]
 • ابراهیمی ورکیانی، محمود نقش معادباوری در سلامت معنوی انسان از منظر قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 13-28]
 • ابن الرسول، سیدمحمدرضا شواهد قرآنی در شروح کهن معلقات [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-39]
 • ابن الرسول، سیدمهدی شواهد قرآنی در شروح کهن معلقات [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 63-39]
 • احتشامی نیا، محسن روش‌های قطب‌الدین راوندی در تفسیر [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 213-243]
 • احدی، سیف اله تحلیل آیات دال بر اشتراک مؤمن و کافر در احکام [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 286-267]
 • احسانی، کیوان واکاوی تحلیلی شیوه ابن عادل در تفسیر «اللّباب فی علوم الکتاب» [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 13-46]
 • احسانی، کیوان نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 299-334]
 • احمدوند، معروفعلی اهمیت عقل و استدلالهای عقلی برای اثبات وجود خدا از منظر زمخشری در تفسیر کشاف [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 115-91]
 • احمدی آهنگر، غلامحسین وجود اصیل، شکل‌گیری و موانع آن در رهیافتی به هبوط حضرت آدم (ع) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 210-189]
 • احمدی بیغش، خدیجه آثار روان شناختی فعالیت‌های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 299-275]
 • احمدی بیغش، خدیجه ماهیت مرگ اندیشی از منظر قرآن و کتب مقدس [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 13-37]
 • اخوان، محمد علی تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 83-104]
 • اخوان مقدم، زهره گونه‌های تجلی تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 34-13]
 • اخوان مقدم، زهره بررسی لوح محفوظ و کیفیت آن از منظر مفسران فریقین [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 47-78]
 • ارغیانی، زهرا کاربست قاعدۀ تفسیری سبب نزول در تفسیر تسنیم [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 329-354]
 • استادی، کاظم نگاهی به تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) بر اساس بررسی شخصیت رجالی محمد بن قاسم مفسر استرآبادی [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 39-81]
 • اسحاقی، نیره گونه‌های تجلی تفسیر موضوعی در عصر اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 34-13]
 • اسداللهی، اعظم شبکه معنایی احباط در قرآن کریم [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 167-143]
 • اسعدی، محمدعلیاسعدی بازپژوهی تطبیقی جایگاه سنّت در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید برتفسیر المیزان و الفرقان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 115-89]
 • اسماعیل پور معلم، محمدتقی بررسی تفسیر آیه 17 سوره احقاف با تأکید بر سبب نزول آیه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 29-13]
 • اسماعیلی، داود بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 227-249]
 • اصلانی، فیروز فراگیری خطاب تقوی در قرآن [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 37-13]
 • اصلانی، فیروز جستاری در مفهوم واژه‌ "مهد" در قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 279-267]
 • اقبال، ابراهیم تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 61-31]
 • اکبرزاده، رجب شبهه وارده بر آیه 94 سوره یونس از طرف یوسف حداد و نقد آن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 87-64]
 • اکبری، زهرا روش شناسی تفسیر امام جواد (علیه السلام) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 44-13]
 • اکران، طیبه بررسی روش و گرایش تفسیری احسن الحدیث [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 89-67]
 • امیری، لیلا دلایل جاودانگی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 158-131]
 • امین ناجی، محمد هادی مقایسه زبان عرف عام و عرف خاص قرآن با محوریت دیدگاههای علامه طباطبایی و محمدعابدالجابری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 143-112]
 • امین ناجی، محمدهادی تفسیر المیزان و چگونگی تناسب لفظی و معنوی آیات قرآن در سور جزء ۲۸ [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 61-35]
 • امین ناجی، محمدهادی خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 109-85]
 • امین ناجی، محمدهادی معناشناسی ریشه «سَکَنَ» و مشتقاتش در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 78-53]
 • امینی، نوروز جواز تفسیر از طبری تا ابن‌کثیر؛ سیر تطور ادله جواز اجتهاد در تفسیر [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 210-191]
 • انصاریان، نسرین تحلیل معناشناسی «ازواج بهشتیان» در قرآن [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 79-104]
 • اویسی، کامران بررسی شبهات داستان سلیمان(ع) و هدهد در قرآن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 43-11]
 • اویسی، کامران پژوهشی در آیات متشابه قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 83-121]
 • ایازی، سید محمد علی بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 142-111]
 • ایازی، سیدمحمدعلی تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 46-13]

ب

 • باجی، نصره «نقد و بررسی اسرائیلیات قصص انبیاء در تفسیر منهج الصادقین» [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 102-71]
 • باقری اصل، حیدر رویکرد قرآنی در تحلیل ماهیت تکلم الهی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 105-124]
 • بانکی پور فرد، امیرحسین روش‌شناسی و تحلیل مجموعه‌ی تفسیر اهل‌بیت علیهم السلام با محوریت سوره‌ی مبارکه‌ی نساء [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 65-35]
 • باوان پوری، مسعود گونه‌شناسی سختی‌های پیامبران (علیهم‌السلام) بر اساس داستان‌های قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 159-144]
 • بختیاری، ابوالحسن واکاوی آموزه‌ لعن در معارف اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 140-123]
 • بخشی نیا، مرضیه بررسی‌آیة 11 سورة غافر و ارتباط آن با بحث‌رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 265-235]
 • بزرگخو، نرگس مؤلفه‌های معنایی واژه دین در قرآن کریم [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 13-51]
 • بستانی، قاسم علم توجیه قرائت‌های قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 76-47]
 • بستانی، قاسم نقد و بررسی ترجمه وتفسیر آیه 3 سوره عنکبوت (با تاکید بر نقش دانش قرآئت) [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 189-169]
 • بصیری، حمید رضا ادراک توحیدی حیوانات در قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 111-83]
 • بلندی، زهرا زوجیّت سوره‏ های قرآن کریم؛ مطالعه موردی زوج‏ سوره کوثر و ماعون [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 171-211]
 • بهاری، بهنام تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 88-63]
 • بهرامی اقدم، حسین آیه اول سوره تحریم، عصمت و اسوه حداکثری [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 53-81]
 • بهرامی اقدم، حسین بازخوانی محدوده فقهی راهکار سوم آیه نشوز در صورت نشوز زن [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیجارچیان، زهره ماهیت مرگ اندیشی از منظر قرآن و کتب مقدس [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 13-37]
 • بیگلری، مجتبی وجوه معنایی ریشه «ق و م» در قرآن و تفاسیر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 321-301]

پ

 • پاسه، آشورقلیچ گونه‌شناسی سختی‌های پیامبران (علیهم‌السلام) بر اساس داستان‌های قرآنی [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 159-144]
 • پرچم، اعظم بررسی مولفه‌های عزت‌نفس در قرآن و عهد قدیم [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 45-13]
 • پرچم، اعظم جلوه هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 89-67]

ت

 • توکل نیا، مریم بررسی طرح‌واره‌های تصویری حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریة جانسون در معناشناسی شناختی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 80-46]
 • توکلی، محمد جواد روش شناسی علّامه سید محمدحسین فضل الله در نقد آراء علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 108-80]
 • توکلی، محمد جواد بررسی و نقد دیدگاه مفسرین دربارۀ آیۀ 89 سورۀ صافات [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 29-54]
 • توکلی خانیکی، محمد جواد بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ و ویژگی‌های آن در المیزان و مجمع‌البیان [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 273-296]

ج

 • جاوری، محمد جواد بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 142-111]
 • جلالی، سیدمحمدفردین تفسیر آیه تطهیر در منابع روایی فریقین [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 88-63]
 • جلالی، سیدمحمدفردین نقد و بررسی شبهه وحدت سیاق در آیه تطهیر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 44-13]
 • جلالی، سیدمحمدفردین سنت الهی ابتلاء و شیوه‌های تحمل بلا از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 125-164]
 • جلیل زاده باشبلاغ، پریسا کمینه‏ گرایی / بیشینه‏ گرایی؛ شاخصی اثرگذار در روش تفسیری مفسران قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 221-250]
 • جلیلیان، سعید بازشناسی روش و تعابیر علامه طباطبایی در تبیین پیوند روایات با آیات در تفسیر البیان فی الـموافقة بین الحدیث و القرآن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 191-160]
 • جمالی، رضا واکاوی مراد از استوای الهی بر عرش با توجه به ویژگی‌های آن در آیات قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 335-365]
 • جودوی، امیر نقد بر نحوه‌ سازماندهی مبانی تفاسیر اجتهادی در الگوهای ذهبی، عمید زنجانی، رومی و بابایی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 128-105]

ح

 • حاجی شرفی، رضوان خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 109-85]
 • حاجی کریمی حسین آبادی، اکرم بررسی روش تفسیری و اعتبار تفسیر نور [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 245-272]
 • حسن بگی، علی نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 299-334]
 • حسنی بافرانی، طلعت بررسی روش و گرایش تفسیری احسن الحدیث [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 89-67]
 • حسومی، ولی الله بررسی طرح‌واره‌های تصویری حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریة جانسون در معناشناسی شناختی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 80-46]
 • حسینی، زینب السادات روش شناسی تفسیر امام جواد (علیه السلام) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 44-13]
 • حسینی، سید معصوم بررسی انتقادی روایات تفسیری ذیل آیات 112 تا 115 سوره ی مائده [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 379-400]
 • حسینی، سیده زهرا بررسی روش تفسیر باطنی فلسفی قرآن کریم توسط ابن سینا [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 52-31]
 • حسینی، سیده فاطمه بررسی تطبیقی وجود منجی‌ موعود در قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 106-77]
 • حسینی زاده، سید عبدالحمید حکمت تکرار آیات در قرآن مجید [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 176-145]
 • حسینی نیا، محمدرضا بازپژوهی امکان ردّ شمس در سورۀ «ص» با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 197-226]
 • حکاکان، محیا بررسی تحلیلی و مقایسه ای تفسیر عرفانی ابن عربی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 279-297]
 • حلال خور، کوثر وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 83-57]
 • حمزه پور، ناصر واژه‌ی «مجنون» در میزان نقد، واکاوی مجدد و تحلیل آراء اخیر [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 155-188]
 • حیدرزاده، ناصر ارزیابی دیدگاه‌ها دربارۀ چرایی برخورد غضب‌آلود حضرت موسی (علیه‌السلام) با هارون در قرآن [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 76-45]
 • حیدری فر، مجید واکاوی شیوه‌های بینشی و فکری مدیریّت زمان در سبک زندگی (با تکیه بر آیات و روایات) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 176-161]

خ

 • خاکپور، حسین بررسی فضایل اهل بیت علیهم السلام در تفسیر روح‌المعانی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 147-118]
 • خاکپور، حسین بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 42-13]
 • خانی، محمد رضا بازپژوهی تطبیقی جایگاه سنّت در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید برتفسیر المیزان و الفرقان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 115-89]
 • خانی کلقای، حسین روش‌های قطب‌الدین راوندی در تفسیر [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 213-243]
 • خانی مقدم، مهیار واکاوی روش‌های فقه الحدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 275-298]
 • خجسته مهر، کیوان پژوهشی در آیات متشابه قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 83-121]
 • خدادادی، سعید تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 83-104]
 • خرمی، مرتضی بررسی تطبیقی وجود منجی‌ موعود در قرآن و عهدین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 106-77]
 • خلیلی، حسن واکاوی و بررسی شبهۀ تقدیرگرایی در قرآن کریم؛ با تأکید بر آیۀ 26 آل عمران [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 55-70]
 • خلیلی، میثم چگونگی دلالت آیه 33 آل‌عمران بر برگزیدگی آل محمّد (ص) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 56-37]
 • خنشا، علیرضا نقش صبر در تربیت اسلامی فرزندان با الگوپذیری از آیه 132 طه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 131-117]
 • خنشا، علیرضا تبیین مفهوم «مقام محمود» با بهره‌گیری از آیه 79 سوره اسراء [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 168-155]
 • خنشا، علیرضا نقد و بررسی ترجمه وتفسیر آیه 3 سوره عنکبوت (با تاکید بر نقش دانش قرآئت) [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 189-169]
 • خنشا، علیرضا صبغه الله در آیینه ی تاریخ [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 105-139]
 • خوشبخت، نرگس روش‌شناسی و تحلیل مجموعه‌ی تفسیر اهل‌بیت علیهم السلام با محوریت سوره‌ی مبارکه‌ی نساء [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 65-35]
 • خوش رفتار، امین روش‌های قطب‌الدین راوندی در تفسیر [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 213-243]
 • خوش‌فر، محسن اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 123-153]
 • خوش فر، محسن استهزاء الهی در آیة 15 بقرة از نظر مفسران فریقین [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 251-272]
 • خیراللهی، زهرا خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 109-85]

د

 • داوری چلقائی، احد روش‌های شهید مطهری در تبیین مفردات قرآن [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 71-97]
 • دهقانپور، علیرضا تفسیر سوره بقره از منظر مغالطه‌شناختی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 86-63]
 • دهقانپور، علیرضا قرآن و چرایی عذاب الهی [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 141-170]
 • دهقان نژاد، رضا جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و بررسی شبهات پیرامون آن [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 46-12]
 • دهقان نژاد، رضا نگاهی قرآنی به نقش پدر و مادر در جامعه‌پذیری فرزندان [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 165-196]
 • دهقانی، فرزاد تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 61-31]
 • دهقانی، فرزاد واکاوی مفهوم «حشر أعمی» در آیه 124 سوره طه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 265-245]

ر

 • ربیع نتاج، سید علی اکبر تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه برخی مستبصرین [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 188-159]
 • رجبی قدسی، محسن زوجیّت سوره‏ های قرآن کریم؛ مطالعه موردی زوج‏ سوره کوثر و ماعون [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 171-211]
 • رحیمیان، سعید صبغه الله در آیینه ی تاریخ [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 105-139]
 • رزمی، ام کلثوم نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 188-159]
 • رستگارنیا، فاطمه معناشناسی ریشه «سَکَنَ» و مشتقاتش در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 78-53]
 • رسول زاده، سعید بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 56-37]
 • رضائی، صمد روش‌های قطب‌الدین راوندی در تفسیر [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 213-243]
 • رضایی اصفهانی، محمد علی نقد انگاره افسانه بودن داستان هاروت و ماروت [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 38-13]
 • رمضان نیا، لیلا جایگاه و اعتبار بطن در تفسیر از دیدگاه علامه جوادی آملی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 103-79]
 • روحی برندق، کاوس نقد و تحلیل انگاره گناهان اعتقادی پیامبران (ع) در قرآن [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 144-113]
 • ریحانه، مهدی بررسی و نقد دیدگاه مفسرین دربارۀ آیۀ 89 سورۀ صافات [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 29-54]

ز

 • زارع، غلامعلی «بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران! [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 309-287]
 • زارع، محمدمهدی «بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران! [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 309-287]
 • زاهدی فر، سیفعلی آسیب‌شناسی، چالش‌ها و موانع فرهنگ اسلامی با رویکرد قرآنی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 81-45]
 • زاهری، روح الله بازپژوهی امکان ردّ شمس در سورۀ «ص» با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 197-226]
 • زاهری، زهرا بازپژوهی امکان ردّ شمس در سورۀ «ص» با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 197-226]
 • زکی زاده، علیرضا بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 227-249]
 • زکی زاده، علیرضا اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 123-153]
 • زمانی، آذر ادراک توحیدی حیوانات در قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 111-83]
 • زینی ملک آباد، هادی بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 42-13]

س

 • ساجدی، اکبر زیرساخت‌های آزادی اندیشه در اسلام از منظر علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 138-113]
 • ساجدی، اکبر نقد و بررسی ترجمه های آیه هفتم سوره آل عمران با تاکید بر نقش «واو» در «و الراسخون فی العلم» [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 118-81]
 • سازجینی، مرتضی تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 197-172]
 • سازجینی، مرتضی مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش‌های تطبیقی و تفسیر علمی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 209-177]
 • سازجینی، مرتضی بررسی مسئله تحریف عهد قدیم (تورات) از نگاه قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 164-141]
 • سازجینی، مرتضی مبانی تفسیری تفسیر آسان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 136-109]
 • سازجینی، مرتضی نقد انگاره افسانه بودن داستان هاروت و ماروت [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 38-13]
 • سازجینی، مرتضی واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 251-225]
 • سالاری فر، محمد رضا بررسی روش تفسیری و اعتبار تفسیر نور [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 245-272]
 • سامی، محمد جواد نقش صبر در تربیت اسلامی فرزندان با الگوپذیری از آیه 132 طه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 131-117]
 • سامی، محمد جواد تبیین مفهوم «مقام محمود» با بهره‌گیری از آیه 79 سوره اسراء [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 168-155]
 • سلطانی، مرتضی تحلیل متشابهات سیره حضرت موسی در ماجرای ضرب هارون (علیهماالسلام) [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 273-313]
 • سلمان زاده، جواد روش به کارگیری سیاق نخست، جهت کشف غرض سوره در گفتمان تدبر؛ مطالعه ی موردی سوره ی احزاب [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 315-337]
 • سلیمان دوست، مهدی احوال قلبی در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 80-57]
 • سلیمانی، حدیثه تحلیل و نقد تفسیر دروزه از آیه مباهله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 107-87]
 • سلیمی، هادی بررسی جامعه‌سازی قرآن در بستر تاریخی نزول [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 154-125]
 • سید موسوی، سید حسین نقدی بر مقاله «گوینده و تناسب آیات أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ ..... وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی‏ إِنَّ النَّفْسَ ..... در تفاسیر امامیه» [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 101-77]
 • سید موسوی، سید حسین مصونیت همسران پیامبر(ص) از خطا، راز هم‌جواری آیه تطهیر با آیات مربوط به ایشان [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 36-13]
 • سید ناری، طاهره سادات بررسی ونقد دیدگاه علامه طباطبایی وآیت الله جوادی آملی ذیل آیۀ215 بقره [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 147-119]

ش

 • شاهرودی، محمد رضا بازدارندگی نماز از فحشا و منکر با تکیه ‌بر آیه ۴۵ سوره عنکبوت (معنا و مبنا) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 124-103]
 • شاهمیرانی، ناهید بررسی لوح محفوظ و کیفیت آن از منظر مفسران فریقین [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 47-78]
 • شبانی، مدینه تفسیر المیزان و چگونگی تناسب لفظی و معنوی آیات قرآن در سور جزء ۲۸ [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 61-35]
 • شریف عسکری، محمدصالح بررسی جنبه‌های معناشناسی مادّه «رغب» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 161-139]
 • شریفی، علی تحلیل و نقد آرای تئودور نولدکه در تحریف به زیادت باتوجه به بافت آیات و دیدگاه مفسران [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 61-31]
 • شریفی، محمد مفهوم شناسی دو واژه زوج و إمرأة [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 70-45]
 • شریفی، محمد رابطه انسان و شیطان از منظر قرآن [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 65-43]
 • شریفی، محمد جایگاه و اعتبار بطن در تفسیر از دیدگاه علامه جوادی آملی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 103-79]
 • شریفی، مهین تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 184-149]
 • شعاعی، علی اصغر تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 83-104]
 • شفائی، مهدی بررسی جنبه‌های معناشناسی مادّه «رغب» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 161-139]
 • شکرانی، رضا بررسی ونقد دیدگاه علامه طباطبایی وآیت الله جوادی آملی ذیل آیۀ215 بقره [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 147-119]
 • شکرانی، رضا بررسی جامعه‌سازی قرآن در بستر تاریخی نزول [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 154-125]
 • شکرانی پور، وجیهه استهزاء الهی در آیة 15 بقرة از نظر مفسران فریقین [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 251-272]
 • شکربیگی، نرگس نقد و بررسی دیدگاه‌های سیدابوالفضل برقعی در ذیل آیه «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ» (قصص/ 5) [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 276-247]
 • شمخی، مینا سیرتاریخی، منابع و شیوه‌های متقدمان در تفسیر لغوی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 78-46]
 • شمخی، مینا «نقد و بررسی اسرائیلیات قصص انبیاء در تفسیر منهج الصادقین» [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 102-71]
 • شمخی، مینا تبیین مفهوم «مقام محمود» با بهره‌گیری از آیه 79 سوره اسراء [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 168-155]
 • شمخی، مینا صبغه الله در آیینه ی تاریخ [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 105-139]
 • شمس، زینب بررسی موانع فرزندآوری از منظرآیات و روایات (با رویکرد نقد ادّلة فمینیسم) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-126]
 • شوشتری، سمیه روش‌های احتجاج در سوره مبارکه انعام [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 190-159]
 • شیرزاد، علیرضا تبیین روش‌های تضعیف انگیزه در انجام رفتار نامطلوب از منظر قرآن و احادیث [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 196-169]

ص

 • صاحبیان، فاطمه نقش تربیتی خویشتن بانی در اعتدال بخشی به نیازهای غریزی با تاکید بر تفسیر آیات مرتبط [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 367-393]
 • صادقی گل، بهناز تفسیر سوره بقره از منظر مغالطه‌شناختی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 86-63]
 • صادقی نیری، خانم دکتر رقیه احوال قلبی در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 80-57]
 • صادقی نیری، رقیه شیوه‌های گفتمان‌سازی قرآن و سنت در ارتباط با تکریم شخصیت زنان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 160-133]
 • صالحی، علی تأثیرگذاری پیش‌دانسته‌های موجه مفسر در تفسیر قرآن [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 83-104]
 • صالحی، محمد حسین بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 231-210]
 • صحرایی، مریم مفهوم شناسی دو واژه زوج و إمرأة [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 70-45]
 • صدری فر، نبی اله شیوه گزینش و طبقه‌بندی روایات تفسیری با نگاه به تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-79]
 • صدری فر، نبی اله شبهه وارده بر آیه 94 سوره یونس از طرف یوسف حداد و نقد آن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 87-64]
 • صدری فر، نبی اله تحلیل راهبرد صبر در زندگی حضرت یوسف(ع) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 133-109]
 • صدری فر، نبی اله شیوه گزینش و طبقه بندی روایات تفسیری با نگاه به تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 79-117]
 • صیادی، سمیه روش های تبلیغی کفار و منافقین در قرآن [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 160-135]

ط

 • طائبی، فاطمه بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیة 15-20 سورة زخرف [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 227-249]
 • طالبی طرقی، فرشته بررسی تحلیلی ظرایف و اشارات داستان حضرت موسی و خضر(ع) بر مبنای روایات تفسیری فریقین [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 244-217]

ع

 • عابد، لیلا اصطلاح‌شناسی و نسبت‌سنجی «بطن» و «تأویل» در حوزه تفسیر با تاکید بر آراء اندیشمندان اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 224-197]
 • عباسی، آزاده تطور تاریخی تفسیر در یمن [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 185-161]
 • عباسی، الهام بررسی فضایل اهل بیت علیهم السلام در تفسیر روح‌المعانی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 147-118]
 • عبدالله زاده آرانی، رحمت الله تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 184-149]
 • عبداللهی عابد، صمد نقش مثبت اندیشی در حل مسائل زندگی با تأکید بر آیات قرآن کریم و روایات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 188-159]
 • عبداللهی عابد، صمد جایگاه علی (ع) در تفسیر قرآن [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 171-148]
 • عبداللهی عابد، صمد جستاری در مفهوم واژه‌ "مهد" در قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 279-267]
 • عبداللهی عابد، صمد واژه‌ی «مجنون» در میزان نقد، واکاوی مجدد و تحلیل آراء اخیر [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 155-188]
 • عبدالهی پور، مهدی واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 251-225]
 • عبدالهی عابد، صمد گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 251-273]
 • عبدلی مسینان، مرضیه کارکرد عقل برهانی در تفسیر اجتهادی جامع [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدی، سیده راهها وپیامدهای تسلّط شیطان بر انسان ازمنظر آیات قرآنی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 149-129]
 • عشریه، رحمان بازپژوهی تطبیقی جایگاه سنّت در تفسیر قرآن به قرآن با تأکید برتفسیر المیزان و الفرقان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 115-89]
 • علوی، بتول نقد بر نحوه‌ سازماندهی مبانی تفاسیر اجتهادی در الگوهای ذهبی، عمید زنجانی، رومی و بابایی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 128-105]
 • علوی مهر، حسین واکاوی غرض اصلی سورۀ مبارکه معارج با تأکید بر نقش معادباوری در تربیت انسان [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 297-328]
 • علیانسب، سیدضیاءالدین دلایل جاودانگی قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 158-131]
 • علیانسب، سیدضیاءالدین فراگیری خطاب تقوی در قرآن [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 37-13]
 • علی عسگری، فایضه جلوه هایی از استعاذه انبیاء از منظر قرآن کریم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 89-67]
 • علی محمدی، کریم ارتباط ذیل آیات با محتوای جملات در آیات سوره‌ آل عمران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 130-107]
 • علی محمدی، کریم شناخت صحابه با توجه به آیات جهاد [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 112-81]
 • علی محمدی، کریم راهها وپیامدهای تسلّط شیطان بر انسان ازمنظر آیات قرآنی [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 149-129]
 • علی محمدی، مرضیه ارزیابی دیدگاه‌ها دربارۀ چرایی برخورد غضب‌آلود حضرت موسی (علیه‌السلام) با هارون در قرآن [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 76-45]
 • علی نژاد، حجت نقش سیاق درتفسیرالمیزان(مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 122-103]
 • علی نژاد، حجت بازخوانی پاداش اخروی مومنان در خوانش تفاسیر عصری [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 170-151]
 • علی نژاد، حجت بررسی جوامع حدیثی فریقین در چگونگی پرداخت به احادیث تفسیری معصومان (ع) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 127-150]

غ

 • غروی نایینی، نهله مطالعه تطبیقی نقدهای سیدبن طاووس و شیخ طوسی بر اندیشه های جبایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 288-265]
 • غفاری، زین العابدین تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 197-172]
 • غلامپور، سمیه مقایسه زبان عرف عام و عرف خاص قرآن با محوریت دیدگاههای علامه طباطبایی و محمدعابدالجابری [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 143-112]
 • غلامی، عبدالله تاویل آیات ولایت در تفاسیر عرفانی اهل سنت [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 233-211]

ف

 • فتحی، امین مراتب بهره مندی از قرآن بر اساس مراحل درک و فهم آیات الهی [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 139-117]
 • فتحی، امین قرآن و مسئله مطالعات میان رشته ای ( با تاکید برآیه 91 سوره حجر ) [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 30-13]
 • فتحی، امین معارف رهایی‌بخش دعای فرج در آیینه قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 189-216]
 • فتحی، امین شرح فقرات دعای افتتاح قرآن با قرآن با تاکید بر مراتب شنیداری و دیداری آیات [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحی، علی بررسی روش تفسیری و اعتبار تفسیر نور [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 245-272]
 • فتحی مجد، زهرا تاویل آیات ولایت در تفاسیر عرفانی اهل سنت [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 233-211]
 • فرامرزی، جواد نقش سیاق درتفسیرالمیزان(مطالعه موردی سوره بقره) [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 122-103]
 • فرامرزی، جواد چگونگی دلالت آیه 33 آل‌عمران بر برگزیدگی آل محمّد (ص) [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 56-37]
 • فرجامی، اعظم وجوه معنایی ریشه «ق و م» در قرآن و تفاسیر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 321-301]
 • فرخی نیا، حبیب معناشناسی «قول حسن» در قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 158-137]
 • فرهانیان، رضیه تحلیل مقام صالحان و درخواست حضرت یوسف(ع) برای الحاق به آنها [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 151-175]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 184-149]
 • فقهی زاده، عبدالهادی خلود در جهنم بر اساس روابط همنشینی وجانشینی [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 109-85]
 • فقیهی مقدس، نفیسه بازکاوی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت پیرامون مصداق یابی "من دون الله" در آیه 194 سوره اعراف [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 216-191]
 • فهیم، فرزانه مطالعه تطبیقی نقدهای سیدبن طاووس و شیخ طوسی بر اندیشه های جبایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 288-265]

ق

 • قاسمی خواه، مرتضی انسان‌شناسی در آیینه قرآن [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 339-377]
 • قاسمی شوب، محمد بازدارندگی نماز از فحشا و منکر با تکیه ‌بر آیه ۴۵ سوره عنکبوت (معنا و مبنا) [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 124-103]
 • قاسمی شوب، محمد بررسی روش تفسیری ابوبکر أصم معتزلی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 177-198]
 • قربانی، فاطمه روش شناسی تفسیری علامه مطهری [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 196-165]
 • قربانی لاکتراشانی، فاطمه تحلیل آیات ولایت اهل بیت(ع) از نگاه برخی مستبصرین [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 188-159]
 • قلی زاده، رضا روش شناسی علّامه سید محمدحسین فضل الله در نقد آراء علّامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 108-80]
 • قلی زاده، رضا بررسی تطبیقی چیستی لوح محفوظ و ویژگی‌های آن در المیزان و مجمع‌البیان [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 273-296]
 • قمرزاده، محسن اصطلاح‌شناسی و نسبت‌سنجی «بطن» و «تأویل» در حوزه تفسیر با تاکید بر آراء اندیشمندان اسلامی [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 224-197]

ک

 • کامیاب، حسین مطالعه تطبیقی رفتار بنی‌اسرائیل و مسلمانان بعد از پیامبرشان با تکیه بر تفاسیر اهل سنت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 186-163]
 • کاویانی، محمد تبیین روش‌های تضعیف انگیزه در انجام رفتار نامطلوب از منظر قرآن و احادیث [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 196-169]
 • کریمپور قراملکی، علی جستاری در معناشناسی و گستره «خلق عظیم» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 274-253]
 • کریمپور قراملکی، علی تحلیل چالش‌های مترادف‌سازی در قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 199-220]
 • کریمپور قراملکی، علی بررسی مؤلفه های اداره امور در زندگی اجتماعیِ انبیا (ع) از منظر قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 217-242]
 • کریمی، محسن تحلیل تفاوت بین درخواست احیای مردگان در دو داستان حضرت عزیر و ابراهیم(ع) از نظر علامه طباطبایی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 187-177]
 • کریمی، محسن کاربرد علم مناسبت در تفسیر سوره های سوگند دار قران کریم [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 190-171]
 • کلانتری، علی اکبر بررسی ویژگی‌های معجزه از دیدگاه قرآن و تطبیق آن با قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 243-277]
 • کمیجانی، داود مبانی تفسیری تفسیر آسان [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 136-109]
 • کهکی، مهدی تحلیل متشابهات سیره حضرت موسی در ماجرای ضرب هارون (علیهماالسلام) [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 273-313]
 • کوثری نیا، نفیسه تأملات تفسیری فیض کاشانی در«الصافی» (شیوه حدیث شناسی) [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 184-149]

گ

 • گرزین، عرفان «بشریت پیامبران» دستمایه انکار منکران! [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 309-287]
 • گل پرور، عبداله نیروی گرانش از منظر قرآن [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 215-187]
 • گلجانی، ایرج وجوه معنایی خشونت در قرآن کریم [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 83-57]
 • گلی، مهرناز بررسی فضایل اهل بیت علیهم السلام در تفسیر روح‌المعانی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 147-118]

م

 • مجتبائی رنانی، ریحانه بازکاوی دیدگاه مفسران کلامی اهل سنت پیرامون مصداق یابی "من دون الله" در آیه 194 سوره اعراف [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 216-191]
 • محسنی، طاهره آثار روان شناختی فعالیت‌های نیکوکارانه بر سلامت روان دنیوی و سعادت ابدی اخروی از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 299-275]
 • محسنی، طاهره روش های تبلیغی کفار و منافقین در قرآن [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 160-135]
 • محسنی مری، قاسم مفهوم شناسی امی در قرآن با روی آورد زبان شناختی [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 216-189]
 • محمدفام، اکبر بررسی موانع و عوامل وحدت اسلامی از منظر آیات قرآن کریم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 220-185]
 • محمدفام، سجاد بررسی موانع و عوامل وحدت اسلامی از منظر آیات قرآن کریم [دوره 5، شماره 9، 1397، صفحه 220-185]
 • محمدفام، سجاد درآمدی بر کارکردهای وقف با تأکید بر آیات قرآن کریم [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 215-187]
 • محمدفام، سجاد کمینه‏ گرایی / بیشینه‏ گرایی؛ شاخصی اثرگذار در روش تفسیری مفسران قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 221-250]
 • محمدی آرام، مرضیه واکاوی شیوه‌های بینشی و فکری مدیریّت زمان در سبک زندگی (با تکیه بر آیات و روایات) [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 176-161]
 • محمدیاری، مریم وجوه معنایی ریشه «ق و م» در قرآن و تفاسیر [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 321-301]
 • محمدی راد، حمید تجلّی اخلاق فردی در سوره قصص [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 197-172]
 • محمدی راد، حمید معناشناسی «قول حسن» در قرآن کریم [دوره 3، شماره 6، 1395، صفحه 158-137]
 • محمدی شیخی، قباد واکاوی آموزه‌ لعن در معارف اسلامی [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 140-123]
 • مرادی، محمد کارکرد مثل و مثال در تفسیر بر اساس روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 263-245]
 • مرزانی، آسیه سادات شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 111-88]
 • مستقیمی، مهدیه سادات مؤلفه‌های معنایی واژه دین در قرآن کریم [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 13-51]
 • مشتاق مهر، علی حکمت تکرار آیات در قرآن مجید [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 176-145]
 • مصطفایی اجلالیه، جلال معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 244-217]
 • مصلحی، مجتبی بررسی ویژگی‌های معجزه از دیدگاه قرآن و تطبیق آن با قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 243-277]
 • مطوری، علی نقش صبر در تربیت اسلامی فرزندان با الگوپذیری از آیه 132 طه [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 131-117]
 • مطیع، مهدی تتبع سیر تدریجی آموزه تواضع در قرآن با تکیه بر ترتیب نزول [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 245-217]
 • معارف، مجید نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 299-334]
 • معصومی، مسعود کارکرد مثل و مثال در تفسیر بر اساس روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 263-245]
 • معماری، داود شیطان در آموزه‌های قرآن کریم و کتاب مقدس [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 111-88]
 • معماری، داود معیارهای صحت متن روایات در تفسیر اطیب البیان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 244-217]
 • معماری، داود شبکه معنایی احباط در قرآن کریم [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 167-143]
 • معموری، علی مؤلفه‌های معنایی واژه دین در قرآن کریم [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 13-51]
 • مقدم متقی، امیر واژه‌ی «مجنون» در میزان نقد، واکاوی مجدد و تحلیل آراء اخیر [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 155-188]
 • منصورزاده، عصمت «نقد و بررسی اسرائیلیات قصص انبیاء در تفسیر منهج الصادقین» [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 102-71]
 • مهدوی فر، ولی الله بررسی تحلیلی و مقایسه ای تفسیر عرفانی ابن عربی و خواجه عبدالله انصاری [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 279-297]
 • مهدی نژاد، سمیرا نقد و بررسی دیدگاه‌های سیدابوالفضل برقعی در ذیل آیه «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ» (قصص/ 5) [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 276-247]
 • مهریزی، مهدی بازشناسی مفهوم و ماهیت بدعت از دیدگاه مفسرین [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 142-111]
 • مودب، سید رضا مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 235-198]
 • موسوی، سیدابوالقاسم روش شناسی تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 201-173]
 • موسوی، سیدمحسن بررسی جوامع حدیثی فریقین در چگونگی پرداخت به احادیث تفسیری معصومان (ع) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 127-150]
 • موسوی، سید محمد واکاوی ضوابط «بیان سخن» از منظر قرآن و روایات [دوره 6، شماره 12، 1398، صفحه 251-225]
 • موسوی‌زاده، احترام سادات اقسام مواجهه با روایات تفسیری در مدرسه تفسیری اصفهان [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 123-153]
 • مولوی، محمد شیوه گزینش و طبقه‌بندی روایات تفسیری با نگاه به تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 117-79]
 • مولوی، محمد شبهه وارده بر آیه 94 سوره یونس از طرف یوسف حداد و نقد آن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 87-64]
 • مولوی، محمد شیوه گزینش و طبقه بندی روایات تفسیری با نگاه به تفسیر المیزان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 79-117]
 • میراحمدی، عبدالله بررسی تحلیلی ظرایف و اشارات داستان حضرت موسی و خضر(ع) بر مبنای روایات تفسیری فریقین [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 244-217]
 • میرزایی، سمیه ارتباط ذیل آیات با محتوای جملات در آیات سوره‌ آل عمران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 130-107]
 • میرزینلی، سید فضل الله واکاوی غرض اصلی سورۀ مبارکه معارج با تأکید بر نقش معادباوری در تربیت انسان [دوره 9، شماره 17، 1401، صفحه 297-328]
 • میرمحمودی، سید هادی مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 235-198]
 • میری اقدم، فاطمه شیوه‌های گفتمان‌سازی قرآن و سنت در ارتباط با تکریم شخصیت زنان [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 160-133]
 • میریان آکندی، سید احمد نقش تربیتی خویشتن بانی در اعتدال بخشی به نیازهای غریزی با تاکید بر تفسیر آیات مرتبط [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 367-393]

ن

 • ناصح، علی احمد جایگاه علی (ع) در تفسیر قرآن [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 171-148]
 • ناصح، علی احمد نقد دیدگاه آیت الله معرفت در آغاز دوره عقل‌گرایی در تفسیر قرآن‌ [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 298-277]
 • نبوی، سیدمجید نقد و بررسی دیدگاه‌های سیدابوالفضل برقعی در ذیل آیه «وَ نُریدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثینَ» (قصص/ 5) [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 276-247]
 • نبوی، سیدمجید واکاوی روش‌های فقه الحدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 275-298]
 • نبوی، سیدمجید نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنی و روایی برقعی پیرامون مسئله زیارت [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 299-334]
 • نجارزادگان، فتح اله تحلیل مقام صالحان و درخواست حضرت یوسف(ع) برای الحاق به آنها [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 151-175]
 • نجفی، رضا نقد دیدگاه آیت الله معرفت در آغاز دوره عقل‌گرایی در تفسیر قرآن‌ [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 298-277]
 • نجفی، رضا واکاوی مراد از استوای الهی بر عرش با توجه به ویژگی‌های آن در آیات قرآن [دوره 9، شماره 18، 1401، صفحه 335-365]
 • نجفی، محمد جواد بررسی موانع فرزندآوری از منظرآیات و روایات (با رویکرد نقد ادّلة فمینیسم) [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 99-126]
 • نجفی، محمدجواد بررسی مسئله تحریف عهد قدیم (تورات) از نگاه قرآن کریم [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 164-141]
 • نجم، نجمه تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 46-13]
 • نصرتی، حمید واکاوی مفهوم «حشر أعمی» در آیه 124 سوره طه [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 265-245]
 • نصیریان، صفر بررسی تطبیقی تحلیلی عاقبت یهود از منظر قرآن و کتاب مقدس [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 56-37]
 • نقیب، سیدمحمد مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و تمایز آن با پژوهش‌های تطبیقی و تفسیر علمی [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 209-177]
 • نقی پورفر، ولی الله تحلیل متشابهات سیره حضرت موسی در ماجرای ضرب هارون (علیهماالسلام) [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 273-313]
 • نقی زاده، محمدحسین جستاری در مفهوم واژه‌ "مهد" در قرآن کریم [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 279-267]
 • نقی زاده، محمدحسین گونه‌شناسی و ریشه‌یابی تحریف در ادیان الهی با تکیه بر قرآن کریم [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 251-273]
 • نورائی، محسن روش شناسی تفسیری علامه مطهری [دوره 4، شماره 7، 1396، صفحه 196-165]
 • نورائی، محسن تحلیل و نقد تفسیر دروزه از آیه مباهله [دوره 7، شماره 13، 1399، صفحه 107-87]
 • نورایی، محسن بررسی نقاط اشتراک المیزان با تسنیم در بهره‌جویی از احادیث [دوره 3، شماره 5، 1395، صفحه 231-210]
 • نورایی، محسن بازخوانی پاداش اخروی مومنان در خوانش تفاسیر عصری [دوره 8، شماره 15، 1400، صفحه 170-151]
 • نورایی، محسن روش به کارگیری سیاق نخست، جهت کشف غرض سوره در گفتمان تدبر؛ مطالعه ی موردی سوره ی احزاب [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 315-337]
 • نوروزی، مجتبی روش شناسی تفسیر کشف التنزیل فی تحقیق المباحث و التأویل [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 201-173]
 • نوروزی، مجتبی بررسی‌آیة 11 سورة غافر و ارتباط آن با بحث‌رجعت با رویکرد پاسخ به شبهات [دوره 7، شماره 14، 1399، صفحه 265-235]
 • نوری، پریا واکاوی روش‌های فقه الحدیث فیض کاشانی در تفسیر صافی [دوره 8، شماره 16، 1400، صفحه 275-298]
 • نوری جو کندان، سیده فریبا بررسی انتقادی روایات تفسیری ذیل آیات 112 تا 115 سوره ی مائده [دوره 10، شماره 19، 1402، صفحه 379-400]
 • نیل ساز، نصرت بازشناسی روش و تعابیر علامه طباطبایی در تبیین پیوند روایات با آیات در تفسیر البیان فی الـموافقة بین الحدیث و القرآن [دوره 4، شماره 8، 1396، صفحه 191-160]
 • نیل ساز، نصرت بررسی شبهه بشر بودن پیامبر اسلام(ص) [دوره 5، شماره 10، 1397، صفحه 42-13]
 • نیل ساز، نصرت مطالعه تطبیقی نقدهای سیدبن طاووس و شیخ طوسی بر اندیشه های جبایی [دوره 6، شماره 11، 1398، صفحه 288-265]

و

ه

ی