دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 220-1 
بررسی تطبیقی وجود منجی‌ موعود در قرآن و عهدین

صفحه 106-77

محمد هادی یدالله پور؛ مرتضی خرمی؛ سیده فاطمه حسینی