دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، فروردین 1395، صفحه 240-1 
حکمت تکرار آیات در قرآن مجید

صفحه 176-145

علی مشتاق مهر؛ سید عبدالحمید حسینی زاده